Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Szkolenia

WARUNKI UZYSKANIA SKIEROWANIA NASZKOLENIE

 

 

Szkolenia osób bezrobotnych i innych uprawnionych osób są inicjowane w celu:

 • podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

 

Szkolenia są skierowane szczególnie do osób:

 • nie posiadających kwalifikacji zawodowych,
 • stawianych przed koniecznością zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
 • które utraciły zdolność do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
 • nie posiadających umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

 

Uprawnieni do skierowania na szkolenie:

1.  osoby bezrobotne,

2.  osoby poszukujące pracy, które:

 • są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
 • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
 • uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 • są żołnierzami rezerwy,
 • pobierają rentę szkoleniową,
 • pobierają świadczenie szkoleniowe,
 • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
 • są pracownikami oraz osobami wykonującymi inną pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowane pomocą w rozwoju zawodowym.

 

Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia, na które został skierowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży, przysługuje stypendium w wysokości miesięcznie 120% zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi conajmniej 150 godzin; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku dla bezrobotnych.

Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku dla bezrobotnych przysługuje prawo wyboru świadczenia.

Bezrobotnemu skierowanemu przez Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży na szkolenie, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych, niezależnie od wymiaru godzin szkolenia, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia. Od stypendium tego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne.

Instytucja szkoleniowa ubezpiecza od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników szkolenia, jeżeli nie posiadają oni prawa do stypendium lub jeżeli w trakcie szkolenia podejmą zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą

 

Jak długo może trwać szkolenie?

Szkolenie odbywa się w formie kursu,realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. Szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 12 miesięcy; w przypadkach osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać do 12 miesięcy; a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 24 miesiące.

 

FORMY ORGANIZACYJNESZKOLENIA

 

Szkolenia grupowe

Organizowane są w oparciu o plan szkoleń sporządzany na okres jednego roku, z uwzględnieniem środków finansowych przewidzianych na finansowanie kosztów szkolenia. Plan szkoleń udostępniony jest w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży oraz na stronie internetowej. Osoby uprawnione mogą same zgłosić chęć udziału w szkoleniu (wypełniając kartę kandydata na szkolenie)  lub otrzymać propozycję udziału w szkoleniu od pracownika urzędu pracy.

 

Szkolenia indywidualne

Realizowane jest na wniosek bezrobotnego. Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży może skierować bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia, a jego koszt w danym roku nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia.

 

POŻYCZKA SZKOLENIOWA

 

Powiatowy Urząd Pracyw Chodzieży może, na wniosek bezrobotnego lub innej uprawnionej osoby,udzielić pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy pożyczki,w celu umożliwienia podjęcia lub utrzymania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Pożyczka nie jest oprocentowana, a okres jej spłaty nie może przekroczyć 18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia.

 

STUDIA PODYPLOMOWE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży, na wniosek bezrobotnego lub innej uprawnionej osoby, może sfinansować z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi studiów, do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Powiatowy Urząd Pracyw Chodzieży zawiera z uprawnioną osobą, umowę o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, która określa w szczególności prawa i obowiązki stron oraz wysokość i tryb przekazywania środków na pokrycie kosztów studiów podyplomowych w formie bezpośrednich wpłat na konto organizatora tych studiów.

W przypadku gdy bezrobotny w trakcie odbywania studiów podyplomowych podejmie zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, nie zawiesza się dofinansowania kosztów tych studiów do planowanego terminu ich ukończenia.

Bezrobotnemu, któremu Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przyznał dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych,za okres uczestnictwa w tych studiach zgodnie z ich programem przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych.

Bezrobotnemu, któremu Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży przyznał dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, który w trakcie ich odbywania podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą nie zawiesza się wypłaty stypendium do planowanego terminu ukończenia tych studiów. Od stypendium tego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne.

 

EGZAMINY, LICENCJE

 

Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży na wniosek bezrobotnego lub innej uprawnionej osoby, może sfinansować ze środków Funduszu Pracy, do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu, jeżeli bezrobotny lub inna uprawniona osoba uzasadni celowość tego egzaminu, licencji.

 

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW

 

Na wniosek pracodawcy, który utworzył fundusz szkoleniowy, Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży może refundować z Funduszu Pracy, na warunkach określonych w umowie, koszty szkolenia pracowników lub pracodawcy w wysokości do 50%, nie więcej jednak niż do wysokości przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy, na jedną osobę, a w przypadku osób w wieku 45 lat i powyżej –w wysokości do 80%, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu zawarcia umowy, na jedną osobę.

Na wniosek pracodawcy (dotyczy również pracodawcy, który nie utworzył funduszu szkoleniowego), który skieruje pracownika na trwające co najmniej 22 dni robocze szkolenie w wymiarze równym czasowi pracy skierowanego pracownika i udzieli mu na ten okres płatnego urlopu szkoleniowego, a na okres szkolenia tego pracownika zatrudni bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży, starosta refunduje z Funduszu Pracy:

1) koszty szkolenia – pracownika – w wysokości do 80% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu rozpoczęcia szkolenia, na jednego pracownika;

2) wynagrodzenie osoby skierowanej przez powiatowy urząd pracy, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia, w wysokości nie przekraczającej 40% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu rozpoczęcia szkolenia, za każdego skierowanego.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2008r. Nr 69,poz. 415 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2010r. Nr 177, poz. 1193)

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18.08.2009r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz.U.z 2009r. Nr 136, poz. 1118 z późn. zm.).

 

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń, pożyczkiszkoleniowej, studiów podyplomowych lub egzaminów i licencji można uzyskać w:

Powiatowym Urzędzie Pracy w Chodzieży,

ul. Składowa 3

I piętro, tel. (67) 28-20-465 wew. 59


Redakcja strony: SzkoleniaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 0

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl